หน้าหลัก

ห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องอาหาร
ห้องจัดเลี้ยง
ท่องเที่ยว
สถานที่ตั้ง
ติดต่อเรา
 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนาน
ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย จึงทำให้มีอารยธรรม และวัฒนธรรม ที่เก่าแก่
่สวยงาม และขนบธรรมเนียมที่ได้รับการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาช้านาน จนได้
รับการยกย่องให้เป็น เมืองมรดกโลก จากองค์กรยูเนสโก
    ริเวอร์วิวเพลส.......ตั้งอยุ่รายรอบวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ที่สวยงามและ
สำคัญยิ่ง เช่น วัดพนัญเชิง ศาลเจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าอุ่ยท้อ
ให้ท่านได้สักการะกราบไหว้ พร้อมนั่งเรือชมวิวแม่น้ำและวิธีชีวิตของชาวบ้าน...
River View Place Hotel
 
Home